TS. Đặng Hoài Trung

TS. Đặng Hoài Trung

Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Bộ môn

Vật lý Địa cầu

Liên hệ

Họ và tên: Đặng Hoài Trung

Học hàm và học vị: Giảng viên (Tiến sĩ)

Chức vụ: Giảng viên

Học vấn:

 • Tiến sĩ: VNUHCM - Trường ĐH KHTN, ĐHQG, TpHCM, Việt Nam, 2019
 • Thạc sĩ: VNUHCM - Trường ĐH KHTN, ĐHQG, TpHCM, Việt Nam, 2012
 • Cử nhân: VNUHCM - Trường ĐH KHTN, ĐHQG, TpHCM, Việt Nam, 2007

Điện thoại: (+84) 918065200
Email: dhtrung@hcmus.edu.vn hoặc hoaitrungag@gmail.com

1. Hướng nghiên cứu:

Electrical and electromagnetic (magnetotelluric and ground penetrating radar) methods in Geophysics

2. Khoa/Bộ môn/Phòng thí nghiệm/Văn phòng

Bộ môn Vật lý Địa cầu - Khoa Vật lý-Vật lý Kỹ thuật

3. Hoạt động nghiên cứu

Studying geophysics applications for exploration, hydrogeology, environmental and civil engineering problems.

Leading and/or participating in different-level research geophysical projects

4. Thành tựu

5. Giảng dạy

General Physics and Electromagnetic methods

6. Công bố khoa học:

 1. N.V. Thuận, Đ.H. Trung, V.M. Triết, L.N. Thanh (2013), Kết hợp phương pháp GPR và thăm dò điện trong khảo sát cấu trúc địa chất tầng nông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, ISSN 1859-3097, 13(3A), tr. 52-56.
 2. Van N.T., Trung D.H., Triet V.M. (2013), Một số mô hình đơn giản trong xử lý số liệu GPR, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, ISSN 1859-3097, 13(3A), tr. 111-119.
 3. N.T. Vấn, Đ.H. Trung, V.M. Triết, L.V.A. Cường, N.V. Giảng (2013), Xác định vận tốc truyền sóng điện từ trong ra đa xuyên đất bằng phép hiệu chỉnh động, Tạp chí các Khoa học về Trái Đất, ISSN 0886-7187, 35(2), tr. 137-145.
 4. Đ.H. Trung, Đ.T.T. Hải, N.T. Vấn (2013), Sử dụng phương pháp dịch chuyển sai phân hữu hạn để xử lý dữ liệu GPR, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, ISSN 1859-3097, 13(3A), tr. 120-126.
 5. Đ.H. Trung, N.T. Vấn, V.M. Triết, N.V. Thuận, V.N.N. Liễu (2014), GPR trong khảo sát công trình ngầm tại TP.HCM, Tạp chí Địa chất, ISSN 0866-7381, A (341-345), tr. 299-308.
 6. N.T. Vấn, N.V. Thuận, Đ.H. Trung (2014), Dịch chuyển F-K và entropy cực tiểu trong xử lý tài liệu GPR, Tạp chí Địa chất, ISSN 0866-7381, A (341-345), tr. 273-282.
 7. L.H. Kim, N.T. Vấn, Đ.H. Trung (2014), Áp dụng phương pháp dịch chuyển dời pha nội suy tuyến tính vào xử lý tài liệu GPR để xác định kích thước và vị trí dị vật, Tạp chí Địa chất, ISSN 0866-7381, A (341-345), tr. 230-236.
 8. N.T. Vấn, N.V. Thuận, Đ.H. Trung (2015), Kết hợp phương pháp dịch chuyển Kirchhoff và biểu đồ năng lượng trong xử lý tài liệu GPR, Tạp chí phát triển khoa học & công nghệ - ĐHQG TPHCM, ISSN 1859-0128, 18(T5), tr. 42-50.
 9. N.T. Vấn, L.H. Kim, Đ.H. Trung, N.V. Thuận (2016), Xác định vận tốc trong thăm dò điện từ tần số cao bằng dịch chuyển PSPI, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, ISSN 1859-0128, 19(T1), tr. 74-92.
 10. Van N.T., Cuong L.V.A, Thuan N.V., Trung D.H., Triet V.M., Lieu V.N.N. (2017), Energy Analysis in Semiautomatic and Automatic Velocity Estimation for Ground Penetrating Radar Data in Urban Areas: Case Study in Ho Chi Minh City, Vietnam, Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-68239-6, pp.34-51.
 11. Trung D.H., Giang N.V., Van N.T. (2018), The Application of Depth Migration for Processing GPR Data, EPJ Web of Conferences, 35, ISSN 2267-1242.
 12. Trung D.H., Van N.T. (2012), The enhancement to underground contruction mapping by GPR, Proceedings of International scientific conference: Geophysics – Cooperation and sustainable development, Ha Noi, pp. 348-353.
 13. Van N.T., Giang N.V., Trung D.H., Jarzyna J., Zietek J., Suchon T.S. (2012), Investigation of sinkholes in the roads by GPR: Application to HCM city, Vietnam, Proceedings of 14th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), Shanghai, China, pp. 443-447.
 14. Van N.T., Giang N.V., Trung D.H., Cuong L.V.A., Triet V.M., Tuan H.K. (2012), Kirchhoff Migration for specifying velocity model in Ground Penetrating Radar method, Proceedings of 14th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), Shanghai, China, pp. 419-424.
 15. Đ.H. Trung, N.T. Vấn, H.T.N. Phượng, V.M. Triết, N.V. Thuận (2012), So sánh mô hình lý thuyết và thực tế của một số dị thường trong rađa xuyên đất và thăm dò điện, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN lần 8, TP.HCM.
 16. Đ.H. Trung, N.T. Vấn, N.T. Thân, Đ.T. Dũng (2014), Xác định độ ẩm và bề dày lớp nhựa đường bằng phương pháp ra đa xuyên đất, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường ĐH KHTN lần 9, TP.HCM.
 17. Trung D.H., Van N.T., Thuan N.V. (2015), Combining FD migration with energy diagram for estimating GPR wave propagation velocity, Proceedings of the 41st congress on science and technology of Thailand, Bangkok, Thailand.
 18. Kim L.H., Van N.T., Trung D.H. (2016), The application of Phase shift plus interpolation migration to interpreting GPR data, Proceedings of Workshop on Capacity building on geophysical in mineral exploration and assessment on land, sea and island, Ha Noi, pp. 113-120.
 19. Van N.T., Thuan N.V., Trung D.H., Triet V.M., Lieu V.N.N. (2016), Quantitative GPR data processing, Proceedings of Workshop on Capacity building on geophysical in mineral exploration and assessment on land, sea and island, Ha Noi, pp. 146-152.
 20. Trung D.H., Van N.T. (2016), Determining soil moisture content by ground penetrating radar, Proceedings of Workshop on Capacity building on geophysical in mineral exploration and assessment on land, sea and island, Ha Noi.
 21. Trung D.H., Anh N.T, Van N.T. (2016), Produce multi-electrode resistivity meter, Proceedings of Workshop on Capacity building on geophysical in mineral exploration and assessment on land, sea and island, Ha Noi.
 22. Đ.H. Trung (2016), Chế tạo thiết bị đo điện đa kênh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM, lần 10.
 23. Trung D.H., Giang N.V, Van N.T, Tam N.H, Triet V.M, Thuan N.V (2019), Investigation of underground voids using GPR: Case study in Ho Chi Minh City, Viet Nam, Proceedings of 1st International Conference on Ground Penetrating Radar, Poland.

7. Books:

 1. N.T. Vấn, Đ.H. Trung, N.V. Thuận, V.M. Triết, V.N.N. Liễu, L.V.A. Cường (2017), Phương pháp dịch chuyển và phần mềm xử lý dữ liệu ra đa xuyên đất, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM, 210 trang.
 2. N.T. Vấn, N.V. Giảng, Đ.H. Trung, L.V.A. Cường (2018), Phương pháp ra đa xuyên đất, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM, 272 trang (đã nhận đăng).