TS. Phan Lê Hoàng Sang

TS. Phan Lê Hoàng Sang

Phó bộ môn

Bộ môn

Vật lý Hạt nhân - KTHN - VLYK

Liên hệ

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

-        Tính toán các thông số thiết kế lò phản ứng tái sinh nhanh

-        Phân tích an toàn lò phản ứng tái sinh nhanh (mô phỏng tai nạn lò phản ứng, phân tích các diễn biến sau tai nạn, đánh giá độ an toàn của hệ thống)