Chế độ chính sách cho Sinh viên trong Học kì 2 năm học 2020-2021


Chế độ chính sách cho Sinh viên trong Học kì 2 năm học 2020-2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo các chế độ chính sách cho sinh viên trong học kì 2 năm học 2020-2021, các sinh viên thuộc diện chính sách xem các thông báo theo các đường link bên dưới và chú ý thời gian nhận hồ sơ các chế độ chính sách là từ 22/3/2021 - 31/3/2021.

Thông báo cụ thể:

Miễn giảm học phí: https://bit.ly/3bOIpak

Trợ cấp xã hội: https://bit.ly/3vusLsE

Chính sách sinh viên dân tộc thiểu số: https://bit.ly/3tuappX

Chính sách sinh viên khuyết tật: https://bit.ly/2P2lDTK