Chúc mừng Quý Thầy đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư năm 2021 đã được HĐGSNN thông qua


Chúc mừng Quý Thầy đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư năm 2021 đã được

Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công khai 405 ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021. Trong đó, ngành Vật lý có 31 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư. 

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật xin trân trọng chúc mừng Quý Thầy là giảng viên/cựu sinh viên của Khoa đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021:

Thầy Phan Bách Thắng

Chức danh Giáo sư ngành Vật lý

Cựu sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

Thầy Trần Việt Cường

Chức danh Phó Giáo sư ngành Vật lý

Cựu sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

Thầy Đặng Trường An

Chức danh Phó Giáo sư ngành Khoa học Trái đất

Giảng viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật