Danh sách sinh viên đăng ký Khóa luận/Seminar tốt nghiệp HK II 2020-2021


Sinh viên ngành Vật lý học và ngành Kỹ thuật hạt nhân xem danh sách đăng ký Khóa luận và Seminar tốt nghiệp trong học kỳ II năm học 2020-2021 tại đây

Sinh viên phải liên hệ GV hướng dẫn theo danh sách phân công ở bộ môn. Thời gian thực hiện Khóa luận/Seminar tốt nghiệp từ 01/03/2021 đến 01/07/2021. Thời gian báo cáo Khóa luận/Seminar tốt nghiệp từ 01-24/07/2021 tùy thuộc vào lịch của bộ môn.