Diễn đàn trực tuyến APEC Digital Economy and Innovative Entrepreneurship: Enhancing Inclusive Participation and Digital Upskilling for Youths


Diễn đàn trực tuyến APEC Digital Economy and Innovative Entrepreneurship: Enhancing Inclusive Participation and Digital Upskilling for Youths

 

 

Thời gian: 24-25/3/2022

Thời gian đăng ký tham dự đến hết ngày 17/3/2022
Link đăng ký: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBBOTjek8GRjVWSbdqXbEP5VmAX4b4W7FH58HJ1-2BIIEzCw/viewform