Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp đơn vị chuyên môn


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

Thông báo

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Cấp đơn vị chuyên môn

 

  • Nghiên cứu sinh : Phan Long Hồ
  • Thời gian: 8h30 ngày 24/06/2022( thứ 6)
  • Tên luận án : Nghiên cứu phông phóng xạ trong nước ngầm tại một số vùng Nam bộ Việt Nam
  • Địa điểm: phòng F102, trường đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

 

  • Nghiên cứu sinh : Cao Văn Chung
  • Thời gian: 8h30 ngày 25/06/2022( thứ 7)
  • Tên luận án : Nghiên cứu đánh giá phân bố và tối ưu hệ số đồng đều liều hấp thụ (DUR) trong sản phẩm chiếu xạ kiểm dịch bằng chùm electron 10MeV
  • Địa điểm: phòng F203, trường đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4,Q5

Kính mời quý Thầy, Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, sinh viên quan tâm đến tham dự.