Thông báo Buổi Sinh hoạt Công dân cuối khóa dành cho sinh viên năm cuối Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật (chuyên đề riêng do Khoa tổ chức)


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

Thông báo Buổi Sinh hoạt Công dân cuối khóa dành cho sinh viên năm cuối

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

(chuyên đề riêng do Khoa tổ chức)

Căn cứ kế hoạch của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân năm học 2022 -2023. Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên tổ chức chuyên đề riêng do Khoa phụ trách ““Định hướng nghề nghiệp và tạo động lực sau khi ra trường”, nay thông báo đến tất cả các sinh viên năm cuối Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật bậc Đại học hệ chính quy bắt buộc tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề này.

  1. Đối tượng: tất cả sinh viên năm cuối của Khoa Vật lý  - Vật lý kỹ thuật (từ khóa 2019 trở về trước gồm các ngành Vật lý học, Hải dương học và Kỹ thuật hạt nhân)
  2. Thời gian: 2 giờ 15, thứ Bảy, ngày 08 tháng 04 năm 2023.
  3. Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ.

Trường hợp sinh viên KHÔNG THAM GIA sẽ bị trừ 20 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022-2023).

Mọi thắc mắc liên quan các em vui lòng phản hồi lại Thầy Nguyễn Duy Khánh, email: ndkhanh@hcmus.edu.vn.