Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (đợt bổ sung)


Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (đợt bổ sung)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Số:    /KHTN-ĐT  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2021

     

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (đợt bổ sung)

                Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 và tình hình dịch bệnh, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy K2020 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2021-2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

28/10/2021

30/10/2021

K2020 về trước

ĐKHP đợt bổ sung

Tất cả các ngành

           (*)

(*): Sinh viên không được điều chỉnh ĐKHP sau khi hết thời gian đăng ký.

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có).
  • Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK1/21-22.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Hình thức học: Trực tuyến (online). Ngày bắt đầu học: 08/11/2021
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
  • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                                                                     Trần Thái Sơn