Thông báo lại thời gian công bố và phát Giấy chứng nhận Hoàn tất chương trình đợt tháng 12/2021


Thông báo lại thời gian công bố và phát Giấy chứng nhận Hoàn tất chương trình đợt tháng 12/2021.

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên đã nộp đơn xét Hoàn tất chương trình đại học hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2021 như sau:

- Thời gian công bố danh sách hoàn tất chương trình là ngày 30/12/2021.

- Thời gian nhận giấy chứng nhận HTCT vào 2 ngày 30 và 31/12/2021.