Thông báo thời gian điều chỉnh Đăng ký học phần HK1/2023-2024


Phòng Đào tạo thông báo có sự thay đổi về thời gian điều chỉnh Đăng ký học phần so với thông báo trước đây (file đính kèm).

Tân SV K2023 lưu ý: Để chọn được lớp mới, phải hủy lớp cũ trước, rồi mới tìm chọn lớp mới bên dưới.

Thời gian điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP)

Thời gian bắt đầu

Đến 23h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện (*)

Ngành được

điều chỉnh

Từ 09h00

21/09/2023

21/09/2023

K23

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1
Các lớp SV đã đăng ký

Tất cả

Từ 18h00

21/09/2023

21/09/2023

K22

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1
Các lớp SV đã đăng ký

Tất cả

Từ 09h00

22/09/2023

23/09/2023

K21 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1
Các HP Chuyên ngành

CNTT, TTNT

Từ 13h00
22/09/2023

23/09/2023

K21 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1
Các HP Chuyên ngành

Các ngành còn lại

Từ 09h00

23/09/2023

23/09/2023

K21 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1
Các HP Đại cương

Tất cả

Từ 09h00

06/10/2023

07/10/2023

K22

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 2
Các lớp mở cho K22

Tất cả (**)