CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2024

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VIDEO CLIP THÔNG TIN ĐIỂM CHUẨN CHỈ TIÊU 2024 HỌC PHÍ (triệu đồng) NƠI HỌC
7440102_NN Vật lý học Link Link Link 130 24,7
  • 2-3 năm ở CS      Linh Trung
  • 1-1,5 năm ở CS Nguyễn V Cừ
7440102_NN Vật lý học - Chương trình cử nhân tài năng Link Link Link 40 24,7
7440102_NN Công nghệ Vật lý điện tử và tin học Link Link Link 60 30,4
  • 2 năm ở CS       Linh Trung
  • 2 năm ở CS Nguyễn V Cừ
7440102_NN Công nghệ bán dẫn Link Link   50 30,4
7440102_DKD Vật lý học  - Chương trình tăng cường tiếng Anh và đạt kiểm định quốc tế Link Link Link 50 40 4 năm học ở CS Nguyễn V Cừ
7520403 Vật lý y khoa   Link Link 60 28
  • 2 năm ở CS      Linh Trung
  • 2 năm ở CS Nguyễn V Cừ
7520402 Kỹ thuật hạt nhân   Link Link 40 24,7
7440228 Hải dương học   Link Link 50 24,7

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024