1. Trần Thiện Thanh, Văn Tấn Phát, Lê Hoàng Minh, Huỳnh Đình Chương, Võ Hoàng Nguyên, Nguyễn Trí Toàn Phúc, Lê Quang Vương, Nguyễn Duy Thông, Châu Văn Tạo, (2020), ‘Preliminary Empirical study of the Rayleigh to Compton scattering ratio for elements at gamma energy 59.5 keV using Si(Li) detector’, VNUHCM Journal of Natural Sciences, 4(2), 496-503, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i2.857
 2. Trần Nhân Giang, Nguyễn Tấn Được, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Bùi Hoàng Minh, (2020), ‘Khảo sát khả năng phục hồi ảnh của thuật toán tích chập trong phương pháp chụp ảnh nhiễu xạ sử dụng chùm tia X kết hợp không hoàn toàn’, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 56(CĐ Tự nhiên), 90-97, https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2020.097
 3. Trương Hữu Ngân Thy, Huỳnh Thị Yến Hồng, Trương Thị Hồng Loan, (2020), ‘Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác trong phân tích đồng vị phóng xạ các mẫu thực vật hóa tro’, HCMUE J.Sci, T. 17, S. 9, http://journal.hcmue.edu.vn/index.php/hcmuejos/article/view/2735
 4. Nguyễn Duy Thông, (2020), ‘Sử dụng các hàm phân bố Gauss để miêu tả hàm phân bố mật độ xác suất của tán xạ nhiều lần’, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 56(CĐ Tự nhiên), 134-140, https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2020.101
 5. Tài, C. T., Thanh, T. T., Tạo, C. V., Phát, V. C., & Sơn, P. N., (2020), ‘Mô phỏng hệ đầu dò gamma triệt Compton bằng phương pháp Monte Carlo’, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 56(CĐ Tự nhiên), 127-133, https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2020.100
 6. Tôn Nữ Quỳnh Trang, Lê Thị Ngọc Tú, Trần Văn Mẫn, Vũ Thị Hạnh Thu, (2020), ‘Photocatalytic activity enhancement for removal of dye molecules based on plasmonic Ag grafted TiO2 nanocubes under visible light driven’, VNUHCM Journal of Science and Technology Development, 23(4), 748-756, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdj.v23i4.2455.
 7. Nguyễn Anh Tuấn, Châu Văn Tạo, (2020), ‘Assesment Assessment of X-Ray converter for electron beam radiation processing facility’, VNUHCM Journal of Natural Sciences, 4(4), 737-743, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i4.666
 8. Vu Ngoc Ba Bui Ngoc Thien Truong Thi Xuan Truong Nguyen Quang Dao Le Xuan Thuyen Le Cong Hao Truong Thi Hong Loan, (2021), ‘A preliminary study of geological variation of in-situ gamma dose rate in the vicinity of coal-fired power plants’, VNUHCM Journal of Science and Technology Development, 23(4), 815-822, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdj.v23i4.2461
 9. Huynh, P., Pham Ngoc Trinh, T., Thanh Binh, D., Thi Truc Linh, N., Thi Hong Loan, T., Tuan Anh, T., Manh Dung, H., & Van Dong, N., (2020), ‘Determination of the concentration of Fe, Se and Zn elements in nails of Vietnamese women with breast cancer using k0-INAA method’, VNUHCM Journal of Science and Technology Development, 22(4), 370-377, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdj.v22i4.1698
 10. Truong Van Tuan, Nguyen Quoc Khanh, Vo Van Tai, Đặng Khánh Linh, (2020), ‘Transport properties of a GaAs/InGaAs/GaAs quantum well : temperature, magnetic field and many-body effects’, Communications in Physics, Vol.30, No.2, pp. 123-132, https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.02090
 11. Phan Hong Khiem, Nguyen Anh Thu, & Nguyen Huu Nghia, (2020), ‘Full σ(α) Electroweak Radiative Corrections to e-e+→ W-W+ with Initial Beam Polarization Effects’, Communications in Physics, 30(2), 171-180.
 12. Tuan Anh Tran, Thanh Thuy Trinh, Truong Doan Viet, Le Van Ngoc, Huy Binh Do, Ngo Thi Thanh Giang, Sangho Kim, Duy Phong Pham, Junsin Yi, Vinh-Ai Dao, (2020), ‘Effects of oxidation state on photovoltaic properties of reactively magnetron sputtered hole-selective WOx contacts in silicon heterojunction solar cells’, Semiconductor Science and Technology, Volume 35, Number 4, doi: 10.1088/1361-6641/ab74ec.
 13. Nguyễn Chí Nhân, Nguyễn Phước Hoàng Khang, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Văn Hiếu, Hồ Thanh Huy, (2020), ‘Design of a monitoring and control system for Aquaponics based on Iot technology’, VNUHCM Journal of Natural Sciences, 4(4), 800-810, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i4.951
 14. Nguyễn Văn Thuận, Lê Văn Anh Cường, (2021), ‘Energy Difference Of High Frequency Electromagnetic Waves Amplitude In Detecting Buried Objects At Ho Chi Minh City, Vietnam’, VNUHCM Journal of Natural Sciences, 5(1), 925-932, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i1.923.