1. Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Hà Thanh, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Kế, Lê Vũ Tuấn Hùng, (2021), Study on the effect of Ag nanoparticles density on ZnO/Ag nanostructure to enhance raman signals of SERS substrate on abamectin’, VNUHCM Journal of Natural Sciences5(2), 1112-1124, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i2.971
  2. Nguyễn Văn Thuận, Lê Văn Anh Cường, (2021), Energy Difference Of High Frequency Electromagnetic Waves Amplitude In Detecting Buried Objects At Ho Chi Minh City, Vietnam’,VNUHCM Journal of Natural Sciences5(1), 925-932, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i1.923
  3. Huỳnh Trúc Phương, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Thị Hồng Loan, Hồ Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Đông, Đinh Thanh Bình (2021), Analysis of the selenium (Se) content in the toenail of colorectal cancer patients’, VNUHCM Journal of Natural Sciences5(1), 969-974, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i1.961
  4. Đào Anh Tuấn, Phan Thị Kiều Loan, Nguyên Hữu Kế, Lê Vũ Tuấn Hùng, (2021), Effect of selenization time on optical, electrical properties and structure of CZTSSe thin films’, VNUHCM Journal of Natural Sciences5(1), 1015-1023. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i1.905
  5. Huỳnh Đình Chương, Trương Thành Sang, Lê Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Trúc Linh, Hoàng Đức Tâm, (2021), The first result in the determination of the percentage concentration of sulfuric acid solution based on the gamma transmission technique with an energy of 662 ke’, VNUHCM Journal of Natural Sciences, vol 5, issue 2, pp. 1179-1188, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i2.1010
  6. Lê Trấn, Đặng Hữu Phúc, (2021), ‘Influence of N2 doping on photodective properties of p-typed Zn-N co-doped SnO2/n-Si heterojunction’, VNUHCM Journal of Natural Sciencesvol 5, issue 2, 1157-1166, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjns.v5i2.980
  7. Nguyen Tri Toan Phuc, Nguyen Hoang Phuc, Dao Tien Khoa, (2021), ‘Elastic and inelastic alpha transfer in the 16O+12C scattering’, Communications in Physics, 31(4), 425, https://doi.org/10.15625/0868-3166/16002
  8. Hồ Thanh Huy, Phan Thiên Luân, Nguyễn Hoàng Phúc, Thái Thị Xuân Diệu, Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Trương Hoàng Anh Khoa. Nguyễn Văn Hiếu, (2021), ‘Mô hình tủ nuôi cá-trồng rau Aquaponics với kỹ thuật điều khiển IoTs’, Tạp chí Khoa học Quốc tế AGU, Vol. 27 (1), 101 – 112, Quyển 27.