1. Thi Cam Thu Nguyen, Thanh Xuan Le, (2022), ‘A Treatment Planning Comparison between Intensity Modulated Proton Therapy (IMPT) and Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) for prostate cancer’, VNUHCM Journal of Science and Technology Development, vol 25, issue 1, pp. 2297 2307, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdj.v25i1.3869
 2. Nguyen Tri Toan Phuc, Kazuyuki Ogata, Nguyen Hoang Phuc, Bui Duy Linh, Vo Hong Hai, Le Xuan Chung, (2022), ‘Ambiguities from nuclear interactions in the 12C(p,2p)11B reaction’, Communications in Physics, vol 32, p.117, https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.12749
 3. Nguyen Tri Toan Phuc, Le Hoang Chien, Chau Van Tao, (2022), ‘Constraining the α-nucleus potential for α-decay calculation with nuclear rainbow scattering’, VNUHCM Journal of Science and Technology Development, 25(1), 2288-2296, https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdj.v25i1.3857
 4. Le Nguyen Hoa Tien, Vo Luong Hong Phuoc, (2022), ‘Modeling of suspended sediment concentration - case study in Can Gio, Ho Chi Minh city’, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 22(4), 379–386, https://doi.org/10.15625/1859-3097/18016
 5. Bui Thi Ngoc Oanh, Tran Kiem Khanh Linh, (2022), ‘Sử dụng nồng độ Chlorophyll–a và nhiệt độ bề mặt biển từ ảnh vệ tinh để đánh giá phân bố CO2 trong nước ở biển Việt Nam’, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, vol 739, p.1-9, DOI: 10.36335/VNJHM.2022(739).1-9
 6. Tran Xuan Dung, Nguyen Quynh Thy, (2022), ‘Ước tính lượng khí phát thải do đốt rơm rạ trên đồng ruộng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long’, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 736, 25-35, http://tapchikttv.vn/article/1913
 7. Vo Hoang Thuy Tien, Nguyen Thi Nhu Quynh, Nguyen Thanh Phuoc, Huynh Van Tuan, (2022), ‘Using Wavelet Transform for Features Extraction and Machine Learning Algorithms to Classify the Facial Expression by EEG Signals’, 2022 9th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), vol. 6, no. 2, p. 2116-2130, https://doi.org/10.32508/stdjns.v6i2.1157
 8. Le Hoang Minh, Phan Nguyen Hoang Long, Tran Thien Thanh va Chau Van Tao, (2022), ‘Xác định hệ số trùng phùng tổng bằng phương pháp Monte Carlo sử dụng chương trình MCNP–CP và PENNUC’, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, Vol 6, no.2, p. 190-1978, http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1078/1506
 9. Nguyen Phuoc Hoang Khang, Nguyen Chi Nhan, (2022), ‘Phân loại sự cố mô-đun quang điện dựa trên điểm công suất cực đại và kỹ thuật máy học’, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, ISSN 2588-106X
 10. Ho Van Binh, Nguyen Huynh Tuan Anh, Do Duc Cuong*, (2022), ‘Enhancement of the Seebeck Coefficient of C doped SnSe: First Principles Study’, Science & Technology Development Journal, 25, 2608, ISSN 1859-0128
 11. Le Hoang Minh, Le Quang Vuong, Tran Thien Thanh, Chau Van Tao, (2022), ‘Evaluating coincidence summing factor using marinelli beaker on coaxial HPGe detector by Monte Carlo simulation and calculating’, Nuclear Science and Technology, 12(1), 49-55, ISSN 1810-5408
 12. Phan Kieu Loan, Cao Thi Thanh Tra, Tran Van Nguyen, Le Vu Tuan Hung, (2022), ‘Nghiên cứu chế tạo đế SERS MoS2/Au nhằm nhận diện chất màu hữu cơ RHODAMINE 6G’, Tạp chí khoa học kỹ thuật quận sự, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự, đại học Trần Đại Nghĩa, 19, 68-73, ISSN 2354-1288.