Hàm phức

Học phần trang bị kiến thức trọng yếu về giải tích phức, vận dụng thành thạo các tích phân của hàm biến phức. Ứng dụng hàm phức nhằm để giải các bài toán tích phân phức và tích phân thực khó giải quyết, nhưng bằng phương pháp thặng dư của số phức sẽ giới thiệu cho sinh viên cách giải quyết bài toán đơn giản hơn và nhanh hơn.  Sau đó, ứng dụng số phức để giải các phân trình vi phân, các bài toán sóng, bài toán dao động trong Vật lý bằng phép biến đổi Laplace. Đây là một bài toán quan trọng và thường gặp trong Vật lý và từ đó sẽ giới thiệu cho sinh viên những điều thú vị khi sử dụng số phức để giải quyết các vấn đề trong Toán học và Vật lý và sẽ góp phần trong việc giải quyết các vấn đề khi vào chuyên ngành.