PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước

PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước

Trưởng bộ môn

Bộ môn

Hải dương - Khí tượng- Thủy văn

Liên hệ

PGS. TS. Võ Lương Hồng Phước

 • Tiến sỹ Hải dương học, Khoa học Trái Đất
 • Chuyên ngành: Hải dương học vật lý
 • Giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Thành viên Hội đất ngập nước, Việt Nam

HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 • Thủy động lực học vùng ven bờ, trong sông, cửa sông và rừng ngập mặn;
 • Động lực học trầm tích;
 • Vật lý hải dương.

GIẢNG DẠY:

 • Động lực học và mô hình hóa sóng đại dương;
 • Các công cụ mô hình hóa trong Hải dương học;
 • Xử lý và phân tích dữ liệu trong Hải dương học;
 • Môi trường biển;
 • Động lực học thủy triều.