TS. Vũ Quang Tuyên

TS. Vũ Quang Tuyên

Trưởng bộ môn

Bộ môn

Vật Lý Lý Thuyết

Liên hệ

Các hướng nghiên cứu:

- Semiconductor Quantum Optics

- Non-Equilibrium Green's Function & Quantum Kinetics

- Effective Integrated STEM teaching