THÔNG TIN VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CỰU SINH VIÊN KHOA HỌC


Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông tin về Ngày truyền thống Cựu sinh viên Khoa học năm 2024, gồm các nội dung sau:

1. Proposal của Ngày truyền thống

2. Thư ngỏ của Ban Tổ chức Ngày truyền thống Cựu sinh viên Khoa học năm 2024.

3. Thư mời gửi đến toàn thể cựu sinh viên

4. Link Frame đổi ảnh đại diện: https://twb.nz/cuusinhvienkhoahoc