Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận/seminar khóa 2016

Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận/seminar khóa 2016

THÔNG BÁO THỜI GIAN BẢO VỆ KHÓA LUẬN/SEMINAR KHÓA 2015

8h30 ngày 25/08

Nộp 2 quyển in 1 mặt tại bộ môn. Sau khi các sinh viên biết Phản biện, sinh viên có thể tùy theo yêu cầu của phản biện mà nộp bản in hay file pdf qua mail.

Lưu ý:

- Khi nộp ở bộ môn 2 quyển in một mặt. Các sinh viên phải nộp file pdf qua mail: vqphong@hcmus.edu.vn, để lưu trữ. Vì từ khóa 2014 trở về sau bộ môn không lưu trữ bản in giấy nữa.

- 8h, ngày 25/08, tất cả sinh viên, phải tập trung đầy đủ ở bộ môn để tiến hành các sắp xếp cho buổi bảo vệ.