Phương pháp tính

Các phương pháp tính cơ bản như phương trình và hệ phương trình phi tuyến, phép nội suy, đạo hàm và tích phân bằng số, hệ phương trình tuyến tính và trị riêng, phương pháp bình phương tối thiểu và phương pháp nội suy splai-nơ (spline), phương trình vi phân có điều kiện đầu và phương trình vi phân có điều kiện biên, phương pháp sai phân để giải phương trình đạo hàm riêng.
Ngoài phần lý thuyết, thuật toán của các phương pháp thông dụng còn được trình bày dưới dạng “mã giả” để Sinh viên có thể tự viết chương trình tính trên máy tính bằng một ngôn ngữ cấp cao đã biết (thí dụ như Matlab, C,…).