24th IEEE REAL TIME CONFERENCE


24th IEEE REAL TIME CONFERENCE

 • Thời gian: 22/04 - 26/04/2024
 • Địa điểm: trung tâm hội nghị khoa học ICISE, Quy Nhơn
 • Nội dung về các lĩnh vực: 
  • High Energy Physics
  • Nuclear Physics
  • Nuclear Fusion
  • Nuclear Power Instrumentation
  • Astophysics and Astro-Particle Physics
  • Space Instrumentation
  • Medical Physics
  • General Radiation Instrumentation
  • Realtime Security and Safety.
 • Hình thức báo cáo: báo cáo phiên toàn thể ( không có các phiên song song) và poster
 • Các bài báo cáo và poster có thể được đăng trên tạp chí IEEE TNS phiên bản đặc biệt
 • Workshop trước hội nghị từ 20/04 - 21/04/2024 về lập trình FPGA
 • Thông tin về đăng ký hội nghị:
  • Đăng ký tóm tắt:
   • Bắt đầu đăng ký tóm tắt: 08/09/2023
   • Kết thúc đăng ký tóm tắt: 01/12/2023
   • Thông báo chấp nhận tóm tắt: 19/01/2024
  • Đăng ký tham dự hội nghị:
   • Bắt đầu đăng ký tham gia hội nghị: 17/01/2024
   • Kết thúc đăng ký tham gia hội nghị: 01/03/2024
  • Workshop: 20 - 21/04/2024
  • Hội nghị : 22 - 26/04/2024
 • Hỗ trợ kinh phí: sẽ được thông báo trên website của hội nghị
 • Website hội nghị: https://indico.cern.ch/e/rt2024
 • Liên hệ: PGS.TS Trần Thiện Thanh (ttthanh@hcmus.edu.vn)