Thông báo Seminar Khoa học

Thông báo Seminar Khoa học

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật thông báo seminar khoa học:

- Tiêu đề tiếng Việt: Hướng dẫn thực hành về ứng dụng phương pháp mô phỏng nguyên lý thứ nhất trong giải quyết một số bài toán vật lý cơ bản và trong nghiên cứu vật liệu ở cấp độ nano:
- Tiêu đề tiếng Anh: Application of the first principles calculations in investigation of the physics problems and study on the material sciences at nanoscale: Practical guide.

  • Người báo cáo: TS. Đỗ Đức Cường
  • Thành phần tham dự: Sinh viên khoa Vật lý và Cán bộ giảng viên
  • Thời gian: 13h30 - 16h00, chiều T5 ngày 25/1/2024
  • Địa điểm: Phòng E205

Đăng ký thông qua mã QR ở trên hoặc điền vào link.