Thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2021 - đợt 1


Thông báo tuyển sinh Sau Đại học năm 2021 - đợt 1

Phòng Sau đại học đã thông báo các chương trình tuyển sinh Sau đại học năm 2021 - đợt 1. Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp quan tâm tới chương trình Sau đại học có thể truy cập các thông báo sau:

 

1. Thông báo xét tuyển NCS: 

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/03/30/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2021-dot-1/

 

2. Thông báo tuyển thẳng trình độ Thạc sĩ

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/03/30/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-1/

 

3. Thông báo xét tuyển trình độ Thạc sĩ

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/03/30/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-1/

 

4. Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/03/30/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-1/