TRUNG TÂM TOÁN TƯ DUY SYLVAN LEARNING TUYỂN DỤNG


1. Vị trí: Giáo viên Toán

- Loại công việc: toàn thời gian

- Nơi làm việc: tại chi nhánh trực thuộc Công ty.

2. Nhiệm vụ chính:

- Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến chương trình Toán, bao gồm:

. Giảng dạy

. Kiểm tra xếp lớp cho học viên

. Quản lý lớp và chăm sóc học viên

. Điều phối giáo viên

. Tham gia các hoạt động đào tạo

3. Chi tiết:

3.1. Giảng dạy: 80 giờ/ tháng.

3.2. Kiểm tra xếp lớp

. Kiểm tra trình độ học viên

. Xếp lớp phù hợp trình độ

. Tư vấn lộ trình đào tạo cho phụ huynh

3.3. Quản lý lớp và chăm sóc học viên

. Quản lý tình hình học tập của học viên tại cơ sở

. Quản lý lớp học (bao gồm cả việc chuẩn bị và theo dõi lớp học theo quy định/ quy trình)

. Báo cáo tiến độ và kết quả học tập cho phụ huynh định kỳ

. Phụ đạo học viên (khi cần)

3.4. Điều phối giáo viên

. Sắp xếp lịch dạy cho giáo viên

 

. Theo dõi giờ dạy, làm timesheet giáo viên

. Tổng hợp giờ dạy và chuyển về phòng nhân sự tính lương theo thời gian qui định

3.5. Tham gia các hoạt động đào tạo; học hỏi và chia sẻ kiến thức theo kế hoạch/ yêu cầu của

Phòng Học thuật và Công ty;

3.6. Công việc khác theo phân công

4. Thời gian làm việc: 48 giờ/ tuần.

Chế độ làm việc: theo quy định của Công ty.

5. Thù lao (trước thuế): 7-8 triệu/ tháng