INHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY TRUYỀN THỐNG KHOA VẬT LÝ- VẬT LÝ KỸ THUẬT 2023

 1. Những hoạt động tiêu biểu trong ngày truyền thống khoa 07/05/2023

 2. Danh sách các cá nhân đóng góp vào ngày truyền thống khoa 07/05/2023

 3. Video ngày truyền thống khoa 07/05/2023

II. HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG KHOA

1. Quy cách bố trí logo và mẫu thực tế của áo cho truyền thống khoa 2023

2. Thư ngỏ tài trợ áo Truyền thống Khoa 2023 

3. Thư ngỏ Truyền thống Khoa 2023