BAN CHỦ NHIỆMBộ môn Vật lý Tin học

Bộ môn Vật Lý Lý Thuyết

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - KTHN - VLYK

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Ứng Dụng

Bộ môn Vật Lý Điện Tử

Bộ môn Vật lý Địa cầu

Bộ môn Hải dương - Khí tượng- Thủy văn